Information om vedligehold af vandrør og kloakledninger.

På grundejerforeningens generalforsamling d. 26. marts 2014, blev der informeret om vedligehold af de vandledninger, som forsyner bebyggelsens huse. Informationen er i korte træk gengivet herunder:

Fra den kommunale hovedledning går der fællesledninger til de enkelte rækker og fra fællesledningerne går der stikledninger til de enkelte huse. Det er husejernes pligt at vedligeholde og udbedre skader på ledningsnettet som beskrevet i deklaration 464:

Udsnit af deklaration D464 – tinglyst 8.11.1958 – vedrørende rørledninger til vandforsyning.

På de ledninger, som tjener til flere ejendommes forsyning, har disses ejere ret til at foretage de fornødne vedligeholdeses- og reparationsarbejder, i hvilken henseende bemærkes, at udgifterne til vedligeholdelse af sådanne fællesledninger samt skade på den pågældende ejendom fordeles ligeligt mellem de pågældende ejere, medens den del af ledningen, som alene tjener til forsyning af én af ejendommene, vedligeholdes for vedkommendes egen regning.”

En tilsvarende deklaration (C372) gælder for kloakrør.

Den fulde ordlyd af deklarationerne findes under punktet: Om foreningen/Vedtægter og regler/Deklarationer på grundejerforeningens hjemmeside www.skyttebjerg.dk.

Da vandrørene er udført af støbejern, sker der en korrosion med tiden, hvilket svækker rørenes styrke og kan medføre udsivning eller brud på ledningerne. Rørene er nu over 50 år gamle, og faren for skader på rørene øges med alderen. Hvis man ikke allerede har en stikledningsforsikring, kan det anbefales, at man tegner en sådan og sikrer sig, at den dækker vandrør og kloakledninger fra husmuren til hovedledning i vej, altså ikke blot stikledningen men også fællesledningen.

Dette opslag er postet i Nyheder.
Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *